August Band - Jam Dai Mai Lyrics Thai+English

Piang yaak ja roo yaam glai ter koie kit teung chan reu bplao
Nai yaam ngao ter koie mong haa gan reu mai
Nai kwaam fan ter ja mong hen gan bpen chen rai
Daai yin mai daai yin siang kon glai faak jai
Mae tuang taam wan gao gao nan leum bpai reu yang
Nai kwaam lang chan yang jam om kaen ter daai

Nai kam rak ter oie bpaak rak chan tang hua jai
Jam daai mai jam daai mai pror chan mai leum kam nan

Nai yaam ter riak haa chan ja dern taang tan dai
Mae waa saen glai taa bpen ter chan yom ting tuk yaang
Mai dtong kor chan ja bpai teung mae mai mee taang
Eek sak krang hai ter roo waa chan yang jam daai mai

Mae goh-hok chan chan yang ja cheua waa ter mai leim toi kam kwaam maai
Reuang raao mai koie ja bplian bpai hai chan yin dee

Nai yaam ter riak haa chan ja dern taang tan dai
Mae waa saen glai taa bpen ter chan yom ting tuk yaang
Mai dtong kor chan ja bpai teung mae mai mee taang
Eek sak krang hai ter roo waa chan yang jam daai mai

Oh, chan mai leum ter bpai
Ter ja jam daai mai, ter ja jam daai mai...
Waa chan mai leum ter bpai
Ter ja jam daai mai, ter ja jam daai mai...
Waa chan mai leum ter bpai...
Laew ter ja jam daai mai...


English Translation:

All I want to know is if you ever think of me when you are far away,
When you are lonely if you ever search for me,
In your dreams if you search for me somehow
Can you hear, can you hear the sound of someone sending out their heart
I ask you, have you forgotten the old days
In the past I still remember when I was able to embrace you
The word love, you said you loved me with all of your heart
Do you remember? Because I have not forgotten those words

*In the moments where you you call for me I will come immediately
No matter how far, as long as it's you I will put everything aside
You don't have to ask, I will go even if there is no way
I will let you know one more time that I still remember

Even if you lie to me I will still believe that you have not forgotten the significance of your confession
The story will never change. This makes me happy.

*In the moments where you you call for me I will come immediately
No matter how far, as long as it's you I will put everything aside
You don't have to ask, I will go even if there is no way
I will let you know one more time that I still remember

*In the moments where you you call for me I will come immediately
No matter how far, as long as it's you I will put everything aside
You don't have to ask, I will go even if there is no way
I will let you know one more time that I still remember

Oh, I will not forget you
Will you remember? Will you remember that I will never forget you?
Will you remember? Will you remember that I will never forget you?

0 komentar: